BIHAĆVIJESTI

GRAD BIHAĆ: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje dokvalifikacije…

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje dokvalifikacije, prekvalifikacije i stručnog usavršavanja i osposobljavanja nezaposlenih kadrova za zapošljavanje u proizvodni sektor za 2015. godinu

1.Pozivaju se fizička i pravna lica- poslodavci koja imaju registrovanu proizvodnu djelatnost i osnovanu firmu kao obrtničku radnju (osim trgovina i ugostiteljskih radnji) ili kao društvo sa ograničenom odgovornošću- d.o.o. na području grada Bihaća u 2015. godini, a imaju potrebu za dokvalifikacijom, prekvalifikacijom i stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem nezaposlenih kadrova za zapošljavanje u proizvodni sektor sa područja Grada Bihaća.

2.Poticajna sredstva u skladu sa Budžetom Grada Bihaća za 2015.godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj: 3/2014) su planirana u iznosu od 15.000,00 KM (petnaesthiljada konvertibilnih maraka), isključivo kao finansijska podrška radi priprema za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje u konkretnom poslovnom okruženju kadrova za zapošljavanje u proizvodni sektor, a fokusiran je na nezaposlene osobe koje nemaju potrebna znanja i vještine.

3.Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje dokvalifikacije, prekvalifikacije i stručnog usavršavanja i osposobljavanja nezaposlenih kadrova za zapošljavanje u proizvodni sektor, provodi Komisija koju imenuje Gradonačelnik.

4.Po uredno zaprimljenom zahtjevu, ocjenu i mišljenje na osnovu uvjeta i kriterija utvrđenih posebnim Uputstvom, dat će Komisija, poštujući hronologiju prijema na protokolu Grada. Prednost pri odabiru korisnika imaju oni koji nisu do sada bili korisnici poticajnih sredstava od strane Grada Bihaća.

5.Ovim vidom poticaja određuje se sufinansiranje troškova pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje radi zapošljavanja u maksimalnom izosu od 500,00 KM po osobi kod ovlaštene javne ustanove (JU Zavod za zapošljavanje USK) ili drugog ovlaštenog pravnog subjekta ili poznatog poslodavca, a koja može trajati najviše do tri mjeseca. Korisnik poticaja ima obavezu da po okončanju obuke zasnuje radni odnos u trajanju od najmanje šest mjeseci sa namanje 70 % osoba koje su okončale obuku.

6.Grad Bihać sufinansira zapošljavanje refundacijom sredstava poslodavcu koji zaposli i zadrži u radnom odnosu najmanje šest mjeseci osobe koje su okončale stručno osposobljavanje i usavršavanje, i to jednokratno u iznosu od 500, 00 KM po osobi protekom navedenog perioda.

7.U slučaju da Komisija ocijeni da nisu ispunjeni svi uvjeti za odobravanje sredstava za sufinansiranje, Služba za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti (u daljem tekstu: Služba), kod neispunjenja uvjeta i kriterija donosi Obavijest, koju proslijeđuje podnosiocu zahtijeva.

8.Na osnovu Izvještaja o ocjeni i mišljenja Komisije, Služba će predložiti Gradonačelniku donošenje zaključka o odobravanju finansijskog sufinansiranja, za svaki slučaj pojedinačno.

9.Uz pismeni zahtjev za sufinansiranje dokvalifikacije, prekvalifikacije i stručnog osposobljavanja i usavršavanja nezaposlenih kadrova za zapošljavanje u proizvodni sektor za 2015.godinu, podnosilac dostavlja orginal ili ovjerenu kopiju:

-Rješenje o registraciji društva sa ograničenom odgovornošću- d.o.o. (Općinski sud u Bihaću), odnosno rješenje o registraciji obrtničke radnje (Služba za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti Grada Bihaća);

-Obavještenje o razvrstavanju lica prema klasifikaciji djelatnosti, izdato od strane Federalnog zavoda za statistiku-Kantonalni ured u Bihaću;

-dokaz da fizička i pravna lica koja registriraju djelatnost i osnuju firmu (kao obrt ili društvo sa ograničenom odgovornošću- d.o.o.) nemaju obaveza po osnovu poreza i doprinosa, odnosno da su uredno izmirili obaveze po osnovu javnih prihoda (uvjerenje Porezne uprave Bihać i uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje-ukoliko su PDV obveznici);

-Spisak osoba koje trebaju biti uključene u Program obuke- obrazac O1 ovjeren od Službe za zapošljavanje USK-a;

-Ugovore o stručnom osposobljavanju i usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa;

-Kopija potpisanog i ovjerenog zahtjeva za učešće u Programu sa planom i programom pripreme za rad (elaborat sa teoretskim i praktičnim dijelom za svako pojedinačno zanimanje uz opis elemenata kao što su: potrebna znanja i vještine, alati, materijali i oprema i sl.) i specifikaciju troškova;

-Ovjerenu izjavu:
• Da će 70% osoba čija se priprema za rad sufinansira radi zapošljavanja zadržati u radnom odnosu najmanje šest mjeseci po okončanju obuke,

• Da po tom programu neće (ponovno) zaposliti osobu koju je otpustio u prethodna tri mjeseca,

• Da neće otpustiti postojećeg radnika radi zapošljavanja osobe čija se priprema za rad sufinansira po tom programu.

10.Gradonačelnik će sa korisnicima poticajnih sredstava zaključiti poseban ugovor o međusobnim pravima i obavezama vezanim za dodjelu sredstava za sufinansiranje.

11.Korisnici predmetnih poticajnih sredstava preuzimaju obavezu da u roku od šest mjeseci od isplate sredstava dostave Gradu Bihaću završni finansijski i narativni izvještaj o održanoj obuci za svakog polaznika, kopiju ugovora o radu sa osobom koja se prima u radni odnos i kopiju prijave na obavezna osiguranja za istu osobu-obrazac JS 3100, što će poslužiti kao referenca za buduće programe podrške od strane Grada Bihaća.

12.Prijava sa potrebnom dokumentacijom se podnosi u zapečaćenoj koverti, a predaje se putem protokola Grada Bihaća (šalter broj 6.), sa naznakom: NE OTVARATI, za Službu za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti, Prijava na javni poziv za sufinansiranje dokvalifikacije, prekvalifikacije i stručnog usavršavanja i osposobljavanja nezaposlenih kadrova za zapošljavanje u proizvodni sektor za 2015.godinu.

13.Krajnji rok za podnošenje aplikacija je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sedmičnom listu „KRAJINA“.

Svi dokumenti koji se prilažu moraju biti originali ili ovjerene kopije.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prispjela dokumentacija neće se vraćati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti, kancelarija broj 217., II sprat ili na broj telefona 037/229-626, kontakt osoba Sakib Alijagić, dipl.pravnik.

GRAD BIHAĆ

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Back to top button