HISTORIJAVIJESTI

“OLD GOLD EUROPA” – NAJSTARIJA EVROPSKA CIVILIZACIJA 14500 BC – 4500 BC

ILIRSKA P R A B O S A N S K A BADANJSKO-BUTMIRSKA KULTURA

I. JADRANSKI GLACIALNI KORIJENI ILIRSKE PRABOSANSKE BADANJSKO-BUTMIRSKE KULTURE

Crveno su boldirani jedini klimatski dostupni i biotopski mogući prostori glacialne Evrope koju su 25000 BC uspjeli kolonizirati i u njima intergeneracijski opstajati semitski migracioni paleolitski krvnosrodnički klasteri matrijarhalnih ribarsko-sakupljačkih porodica, sa po 15-30 članova.

Radilo se o tri kulturološki autonomna glacialna Refugija ( Egejski, Jadranski i Zapadnomediteranski ). Sa autonomnim glacialnim genetskim klasterima, ribarsko-sakupljačkim kulturama življenja, jezicima, ortografijama, tehnologijama, kultovima… ! Čitav Jadranski glacialni Plato-Refugij predstavljao je jedinstvenu glacialnu deltu apeninskih i balkanskih riječnih slivova, te su svi domicilni krvnosrodnički klasteri, već prije 20 000 BC formirali svoje ilirske predplemenske koegzistencijalne i akulturacione krvnosrodničke zajednice.

Dovoljno brojne da u periodu potapanja Jadranskog glacialnog Platoa-Refugija uspješno i bez međusobnih sukoba i ratova koloniziraju gotovo sva poriječna staništa savremenog Apeninskog i Balkanskog poluostrva.

Dakle, antički balkanski i apeninski Iliri su jadranska glacialna ilirska plemena , a ne postglacioni doseljenici.

II. NAJSTARIJE MIGRACIJE JADRANSKIH GLACIALNIH PLEMENA 15000 BC

Jedini jadransko-balkanski migracioni koridor bio je riječni sliv Neretve, koji se deltom do 4000 BC preklapao sa riječnim slivom Cetine (dijelio ih je samo kopneni most Hvara, na kojem je dominirala neretvljanska kultura Badnja).

Paleolitsko nalazište Badanj je smješteno niže sela Borojevića kod Stoca. Nalazi se oko 6 km zračne linije zapadno od Stoca.

Potkapina se nalazi u stijeni, 45 m iznad rijeke Bregave. Kanjon rijeke Bregave je na tom dijelu dug 18 km i oko 100 m dubok u eocenskom vapnencu, između Vidova polja i Neretve.

Usjek je u vrijeme Rimljana korišten kao važna prometnica između Narone i Dilunta (Vid-Stolac). Arheološkim putem je ovo nalazište datirano u period kasnog epigravettiena, tj. 13000 do 12000 godina p.n.e. Analiza količine nađenih kosti pokazuje da su na Badnju živjele ili male grupe lovaca, ili zajednice samo u kratkim vremenskim periodima, ili i na jedno i na drugo.

Prema brojnim nalazima kostiju mladunčadi jelena (do mjesec dana starosti u periodu kad nemaju rogove) i malobrojnosti artefakata od jelenjeg roga, izvjesno je da je riječ o ribarsko-sakupljačkim, a ne lovačko-sakupljačkim zajednicama.

U dnu abrija se nalazilo ognjište oko kojeg se odvijala skoro sva aktivnost stanovnika. Jelo se uz ognjište, ali i na širem prostoru abrija, gdje su se komadale životinje, i opravljale složenije alatke.

Prema analizi faune i paleogeografskoj rekonstrukciji, brojnost skupine koja je ovdje mogla zadovoljiti životne potrebe bila je 10-15 osoba. Naime, godišnje se, prema procjeni ostataka na Badnju, moglo prehraniti oko 14 do 17 osoba.Kako naglašavaju istraživači “Ako su ove rekonstrukcje tačne, onda ovaj lokalitet predstavlja samo mali dio sistema ljudskih naselja u ovom regionu iz perioda kasnog paleolita” (Whallon, 1989., 20), tj. u vremenskom rasponu od 14000 do 10000 godina p.n.e.

U blizini Badnja nalaze se još dvije potkapine (rekognoscirane i neistražene), Crvena pećina i Drenovačka pećina. Inače, regionu Badanjsko-Neretvljanske kulture gravitiraju Vjetrenica 12000B C.

Trebački krš 9000BC, Ravliča i Zelena pećina ( 6000 BC), Danilo iu Lisičići 3500 BC, Hvar i Ošanići…, te “Istoja semitsko-evropskog ilirofonskog Bosanskog naroda Bosanaca, čitav navedeni civilizacijski prostor, tokom 14500 BC – 4000 BC tretira kao integralni civilizacijski prostor iz kojeg je nastala “OLD GOLD EUROPA” Dr. Roberta Munroa objavljene 1894. paleolitska središnja Bosna most između Panonije i Jadrana te prima utjecaje i oblikuje ih u svoje autohtone kulture – kao autohtonu predhistorijsku civilizaciju Evrope.

Sve je to staro na prostoru središnje Bosne deset hiljada i više godina. Evropa to mora konačno valorizirati i prihvatiti! Dr. Munro je nesporno objektivan, racionalan i profesionalno nekorumpiran akademik, bez ikakvog ego-elitizma ili etno-centrizma, koji iz uzročno-posljedično korektno isčitanih realiteta, isčitava ilirsko-balkansku kulturološku paleolitsku i neolitsku realnost – BALKAN JE PALEOLITSKA CIVILIZACIJSKA “CREME DE LA CREME” EVROPE!

On sasvim racionalno isčitava iz postojećih ilirskih ili predilirskih paleolitskih i neolitskih nalazišta uz riječne slivove Neretve i Bosne, a potom Drine, Save, Ukrine, Vrbasa i Une kulturološke i populacione karakteristike i gustine pronađenih ali i još ne pronađenih ilirskih paleolitskih i neolitskih zajednica.

Marija Gimbutas je sasvim u pravu kada “c i v i l i z a c i j u s t a r e E v r o p e” situira na prostor predantičkog Ilirika i uzima je za izvorište grčke kulture populaciono malobrojnih grčkih trgovačkih polisa.

Marija Gimbutas je datirala neolitsko naselje Obre II, za period od 5310-4910 do 4780-4400 g. BC. što je izuzetno značajno za hronologiziranje tranzicije Badanjske paleolitske kulture ( 15000 BC- 10000 BC), kroz Kladanjsko-Kakanjsku kulturu ( 12000 BC- 8000 BC), te preko Gornjotuzlanske, Ukrinske, Jagnjili,.. kulture, ka Butmirskoj Kulturi – kao izvorištima panonskih Starčevo i Vučedolskih neolitskih i predbekare ilirskih kultura sa kojima su Kelti kolonizirali neolitsku srednju Evropu i stvorili keltsko-germansku Halštat, i La Teene kulturu, a kroz njih i keltsko-germanofonske jezike Srednje i Sjeverne Evrope.

Akademica Marija Gimbutas je nesporno u pravu što izvorište ” Civilizacije Stare Evrope ” situira na prostor predantičkog ilirika ( preciznije na ilirski prostor Badanjske, Kakanjske i Kladanjske paleolitske kulture.

Semino i saradnici u definisanju mutacije M170 ( Hp I1 i Hp I2) kao evropske autohtone haplogrupe od prije 22000 godina, nastale unutar Balkana, među pripadnicima epigravetijenske kulture. Badanjska civilizacija i njena radijacija ka Savi i Panoniji 12000 BC- 4000BC potvrđuje teze Roberta Munroa (1894. g.) i L. G. Strausa o nepostojanju paleolitskih lovačkih zajednica do ekspanzije neolitskog stočartva, što korespondira sa ispravnosti zaključaka Robina Danela, Marka Zvelebila i “Istorije semitsko-evropskog ilirofonskog Bosanskog naroda Bosanaca” o interregionalnim koegzistencijalnim porječnim difuzija kultura življenja, a ne ratničkim migracijama.

Prof. dr. Volf Ošlis o balkanskim jezicima iznosi tvrdnju da Srbi i Hrvati nisu autentični ni narodi, a niti nacije, nego izmišljene etno-lingvističke grupe na Balkanu.

Za nas je postala izuzetno inspirativna njegova opaska o paraleli Pashka Vasa i bosanskog pobunjenika protiv Otomanske Imperije kapetana Huseina Gradaščevića.

III. KOMPARATIVNA HRONOLOGIJA BALKANSKIH NAJSTARIJIH EVROPSKIH KULTURA

ILIRSKE PALEOLITSKE

BADANJSKA- 14000 BC

KLADANJSKA- 13000 BC

TUZLANSKA – 7000 BC

JAGNJILO – 6500 BC

UKRINSKA – 6000 BC

KAKANJSKA OBRE I 6000 BC

ILIRSKE RANONEOLITSKE

BUTMIRSKA -4500 BC

OBRE II – 4500 BC

DANILO – 4000 BC

HVARSKA – 4000 BC

LISIČIĆKA – 4000 BC

ILIRO-KELTSKE SREDNJONEOLITSKE

STARČEVO – 3500 BC

GLASINAČKA 3000 BC

ILIRO-KELTSKE KASNONEOLITSKE

VUČEDOLSKA – 2500 BC

VINČANSKA – 2000 BC

Glasinac I. – rano brončano razdoblje period rane bekare kulture ( 1800. – 1500. pr. Kr.)

Glasinac II. – srednje brončano razdoblje period srednje bekare kulture ( 1450. – 1300. pr. Kr. )

Glasinac III. – pozno brončano razdoblje period kasne bekare kulture ( 1300. – 800. pr. Kr. )

Glasinac IV. – halštatsko razdoblje period srednje Halštatske kulture ( 800. – 500. pr. Kr. )

Glasinac V. – latensko razdoblje period kasne Halštatske kulture ( 500. – 200. pr. Kr. )

Prof. dr. Volf Ošlis o balkanskim jezicima. Iznosi tvrdnju da Srbi i Hrvati nisu autentični ni narodi, a niti nacije, nego izmišljene etno-lingvističke grupe na Balkanu.

Za nas je postala izuzetno inspirativna njegova opaska o paraleli Pashka Vasa i bosanskog pobunjenika protiv Otomanske Imperije kapetana Huseina Gradaščevića.

III ZAŠTO JE DR. VOLF OŠLIS U PRAVU?!” MATICA BOSANSKA” – “BOSANSKI NARODNI SABOR” I “ISTORIJA BOSANSKOG NARODA BOSANACA “ILIRSKA PREDANTIČKA TALASOKRATIJA I SLAVENSKI PALEOLITSKI MONOKSILI IZ SREDNJEG VIJEKA

U Bosanskom nacionalnom/zemaljskom muzeju nalazi se ilirski paleolitski monoksilni čamac iz 4500 BC. 200 BC, Ilirski kralj ilira Daorsa Balaios, na svom je novcu iskovao ilirsku lađu.

“Liburnia”, ratni brod ilira Liburna je bila najsuperiornije oružje Ilirske predantičke i antičke jadranske talasokratije.

ILIRSKI KRALJEVI MAKEDONCI, Filip, Filip II, Aleksandar Makedonski ( Makedonac), TAULANI, Gaularos.

ILIRSKO-RIMSKI CAREVI Klaudije II – Gothicus, kao što je bio poznat, vladao za kratko razdoblje 268 – 270 AD. Rođen je u Dardanije u 214.

Aurelijana – Aurelijana je vladao 270 – 275 AD. Rođen je u Meziji u 214.

Probus – On je vladao 276 – 282 AD. Rođen u Panoniji.

Dioklecijan – rođen je u 245 do dalmatinske obitelji i vladao 284 – 305 AD.

Konstantin Veliki – rođen u Meziji u 285. Vladao 306 – 323 kao zajednički vladar, a zatim samo 323 do 337 AD.

Constans I (337-350), i Konstancije II (337-361)

ILIRSKO-BIZANTSKI CAREVI

Justin I – Dardanian. Rođen 450 AD i vladao 518 – 527 AD

Justinijan I – Rođen u 483 AD i imenovao ga za svog nasljednika njegov stric Justin I.

VIZANTIJSKA KOLONIZACIJA SREDNJOVJEKOVNIH SKITNICA SORBA I CROATA IZ OKRUŽENJA KONSTANTINOPOLJA

626.g. Avari su preko noći napustili opsadu Konstantinopolja, kada su u suicidnom pomorskom desantu sa preko hiljadu slavenskih paleolitskih/pretpotopnih monoksilnih čamaca, u jednom danu izgubili više hiljada svojih elitnih ratnika, koje su potopile sa lancima samo dvije vizantijske pomorske lađe, slične ilirskim Liburniama.

U svom bijesu, Avari su pobili sve svoje slavenske graditelje i vozače monoksila, a preživjeli su bespomoćno skitali, jer nisu imali hrabrosti da se vrate preko Dunava.

Iraklije je tih 500-700 primitivnih i beskorisnih skitnica muškaraca, kolonizirao na prostoru srednjovjekovnog Ilirika. Gdje su među Ilirima pronašli svoje buduće žene i sa njima izrodili svoje malobrojne marginalne slavensko-ilirske potomke, koji su se preko svojih majki Ilirki uspješno kulturološki, jezički i ortografski integrirali.

NA SAVREMENOM PROSTORU SREDNJOVJEKOVNOG ILIRIKA NJIHOVI POTOMCI ČINE 0,5% – 3% STANOVNIŠTVA!

Prof. dr. Volf Ošlis o balkanskim jezicima. Iznosi tvrdnju da Srbi i Hrvati nisu autentični ni narodi, a niti nacije, nego izmišljene etno-lingvističke grupe na Balkanu.

SRBI, HRVATI I BOŠNJACI SU NESPORNO IZMIŠLJENI SLAVENSKI NARODI!

ISTORIOGRAFSKI JE NESPORNO RIJEČ O ETNO-KONFESIONALNIM I ETNO-LINGVISTIČKIM KONSTRUKTIMA I LAŽIMA!

Ove zaključke je moguće uzročno-posljedično istoriografskim materijalnim argumentima osporavati ali oni ne postoje!

NE POSTOJI NI JEDAN SREDNJOVJEKOVNI ZAPIS O MASOVNIM DOSELJAVANJIMA NA PROSTOR SREDNJOVJEKOVNOG ILIRIKA BILO KOG NARODA SEM BUGARA ILI O UNIŠTENJU BILO KOG SREDNJOVJEKOVNOG ILIRSKOG NARODA OD STRANE AVARA ILI O ISELJAVANJU IZVAN ILIRIKA BILO KOG SREDNJOVJEKOVNOG ILIRSKOG NARODA. ILIRI NISU NIKAD NESTALI JER ONI I DANAS POSTOJE U GENETSKOM NASLJEĐU SVOJIH SAVREMENIH POTOMAKA

BOSANSKI NARODNI SABOR

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Back to top button