PoljoprivredaVijesti

Javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Bihaća

Na osnovu člana 108. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 52/09) ,   Odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Bihać  („Službeni glasnik općine Bihać“broj 5/11 i 7/12) , Gradonačelnik Grada Bihaća o b j a v lj u j e:

Javni poziv  za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Bihaća

 

I   PREDMET POZIVA

Predmet Javnog poziva je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Bihaća  za slijedeće katastarske općine: Baljevac, Bihać-grad, Brekovica, Čekrlije, Donja Gata, Golubić, Gornja Gata, Grmuša, Hrgar, Izačić, Jezero-Srbljani, Klokot, Kralje, Lipa, Lohovo, Papari-Muslići, Orljani, Pokoj, Pritoka, Račić, Ripač, Skočaj, Spahići, Teočak, Turija, Vedro Polje, Velika Gata, Založje, Zavalje, Zlopoljac.

U zakup se neće davati poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području grada Bihaća koje se nalazi u zoni Nacionalnog parka „Una“ obzirom da je za ovo područje usvojena prostornoplanska dokumentacija .

II   ROK NA KOJI SE POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE DAJE U ZAKUP

 Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području grada Bihaća daje se u zakup  na rok od deset (10) godina za ratarsku, povrtlarsku, stočarsku proizvodnju i pčelarstvo, odnosno na rok od dvadeset pet (25) godina za podizanje nasada voćnjaka, vinograda i rasadnika.

III   PRAVO UČEŠĆA NA  JAVNOM POZIVU

Pravo učešća na javnom pozivu imaju sva fizička i pravna lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom pod uvjetom da su  upisana u registar poljoprivrednih proizvođača i registar klijenata koji se vodi u Službi za lokalno ekonomski razvoj Grada Bihaća

IV   KRITERIJI ZA UČESTVOVANJE NA JAVNOM POZIVU

 Uz prijavu na javni poziv sva zainteresovana lica dužna su podnijeti slijedeću dokumentaciju:

1.1. Potvrdu o upisu u registar poljoprivrednih proizvođača i registar klijenata,

1.2. Dokaz da je poljoprivredna proizvodnja osnovna djelatnost fizičkog odnosno pravnog

lica (potvrda sa biroa da se ponuđač vodi na evidenciji nezaposlenih, odobrenje za rad

odnosno izvod iz sudskog registra za pravna lica),

1.3. Dokaz da privatni posjed graniči sa poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu

koji ponuđač traži u zakup (obavezno priložiti posjedovni list ili zemljišnoknjižni

izvadak),

1.4. Dokaz o ranijem korištenju predmetnog zemljišta (ugovor o zakupu zaključen između

ponuđača i Općine Bihać),

1.5. Dokaz o posjedovanju poljoprivredne mehanizacije (saobraćajna dozvola za traktor i

ovjerena izjava ponuđača o posjedovanju poljoprivredne mehanizacije za koju nije

potrebna saobraćajna dozvola),

1.6. Posjedovni list i kopiju katastarskog plana sa tačno označenim parcelama za

poljoprivredno zemljište koje se traži u zakup, a za područja gdje nije izvršeno

aerofotografijsko snimanje odnosno gdje nema novog premjera kao dokaz dostaviti

posjedovni list a identifikacija katastarskih čestica obaviće se na terenu.

1.7. Zapisnik stručnih savjetnika za poljoprivredu i geodete da su parcele identifikovane na

terenu uz prisustvo ponuđača,

1.8. Ukoliko se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države traži u zakup za zasnivanje

voćnjaka, vinograda i rasadnika obavezno priložiti ovjerenu izjavu  da će se na zemljištu

uzetom u zakup u jesen/proljeće 2018/2019 godine zasnovati intenzivni voćni zasad.

V   UTVRĐIVANJE PRAVA PRVENSTVA I BODOVANJE

Davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Bihaća vršit će se bodovanjem slijedećih kriterija:

  1. Najviša ponuđena cijena – 10 bodova,
  2. Ranije korištenje poljoprivrednog zemljišta po osnovu ugovora o zakupu – 10 bodova,
  3. Privatni posjed/parcela graniči sa državnim zemljištem koje se daje u zakup – 10 bodova,
  4. Posjedovanje poljoprivredne mehanizacije – 5 bodova,
  5. Poljoprivredna proizvodnja je osnovna djelatnost fizičkog odnosno pravnog lica – 5 bodova.

Ukoliko bodovanjem navedenih kriterija dva ili više ponuđača dobiju isti broj bodova pravo prvenastva ima ponuđač koji je ranije koristio poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području grada Bihaća po osnovu ugovora o zakupu pod uvjetom da ponudi najvišu cijenu.

VI   POČETNA CIJENA ZA DUGOGODIŠNJI ZAKUP

Početna cijena na Javnom pozivu za dugogodišnji zakup i zakup poljoprivrednog zemljišta i početna visina naknade za dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se prema vrijednostima navedenim u tabeli broj 1, a u skladu sa Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. 

Tabela broj 1

  Oranice   zapušteno
  Vrtovi   trstici
  Voćnajci Livade močvare
  Maslinici   neplodno
  Vinogradi    
  zakup, zakup, zakup,
  dugogodišnji dugogodišnji dugogodišnji
  zakup, zakup, zakup,
  KM/ha KM/ha KM/ha
 

početna

 

150 KM/ha

 

100 KM/ha

 

30 KM/ha

cijena godišnje  godišnje  godišnje 

Zaposlenici Službe za lokalno ekonomski razvoj  i Služba za imovinsko-pravne,geodetske i katastarske poslove prilikom identifikacije parcela na terenu sačiniće zapisnik o trenutnom stanju poljoprivrednog zemljišta koji će biti sasatavni dio prijave na javni poziv a za parcele za koji se utvrdi da su zapuštene i obrasle višegodišnjim raslinjem početna cijena može se umanjiti za 20% do 30% (Stav Komisije za određivanje početne cijene za dugogodišnji zakup za neobrađeno, zapušteno i neplodno zemljište obraslo višegodišnjim raslinjem koje je u vlasništvu države na području grada Bihaća koju će svojim rješenjem imenovati Gradonačelnik Grada Bihaća ).

VII   PROVOĐENJE POSTUPKA PO JAVNOM POZIVU

Postupak po javnom pozivu za zakup poljoprivrednog zemljišta  provest će Komisija za odabir najpovoljnije ponude na javnom pozivu koju će imenovati Gradonačelnik Grada Bihaća, a u roku od 15 dana po okončanju postupka po javnom pozivu Gradsko vijeće Grada Bihaća donijet će Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na koju saglasnost daje Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko sanskog kantona.

Na osnovu Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države sa podnositeljem ponude zaključiće se ugovor o zakupu kojim će se definisati prava i obaveze zakupodavca sa jedne strane i zakupoprimca sa druge strane.

 VIII   ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je mjesec dana od dana objavljivanja poziva u Unsko –sanskim novinama „Krajina“. Poziv će biti objavljen i na web stranici Grada Bihaća www.bihac.org i na oglasnim tablama mjesnih zajednica Grada Bihaća.

Prijave se podnose putem pošte u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Bihać – ne otvaraj“ na adresu: Grad Bihać, ulica Bosanska broj 4. Komisija za odabir najpovoljnije ponude na javnom pozivu za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, a može se podnijeti i neposredno predajom zatvorene omotnice ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka u Centru za pružanje usluga građanima (šalter sala) .

Tekst javnog poziva i obrazac prijave svi zainteresirani mogu preuzeti na Info pultu Centra za pružanje usluga građanima (šalter sala)  svakim radnim danom od 7.00 do15.30 h.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati .

 

Gradonačelnik

 Šuhret Fazlić

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Back to top button